تشکراز شما بابت دانلود کتاب هراگهی املاک یک قرارداد

به خودتان افتخارکنید!چون به یادگیری وپیشرفت درکارتان علاقه دارید کمتر از 10درصد از مشاورین املاک به پیشرفت علاقه دارندوشما جزواین افراد هستید.

امیدوارم این کتاب بتواند به روند کاری شما کمک کند همان طورکه درکتاب اثرمرکب گفته شده بود اجرایی مداوم ومستمرساده ترین وبدیهی ترین تکنیک های فروش ملک کمیسیون های شما را افزایش می دهد.قول بدهید که تکنیک های گفته شده درکتاب را درکارتان اجرایی کنید.